KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Contemporary Wines Sweden AB (publ), org nr 556878-4200, kallas härmed till årsstämma onsdag den 10 maj 2023 kl. 10.00-12.00 i KG10s lokaler på Kungsgatan 8 i Stockholm. 

Rätt att utöva sin rösträtt vid stämman

För att ha rätt att utöva sin rösträtt vid årsstämman ska aktieägare:

–       dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 5 maj 2023,

–       dels ha anmält sig till bolaget enligt anvisningarna under rubriken ”Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud” senast fredag den 5 maj 2023.

Anmälan för fysisk deltagande eller deltagande genom ombud

Den som önskar delta vid stämman fysiskt eller genom ombud ska senast fredag den 5 maj 2023 anmäla detta till bolaget skriftligen via e-post till info@contemporarywines.se. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuellt antal biträden. Aktieägare som är juridisk person ska bilägga registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling.

Aktieägare som deltar i stämman genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Kopia av fullmakten ska sändas till bolaget via e-post till info@contemporarywines.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, utvisande behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud fås genom att maila info@contemporarywines.se. Fullmaktsformulär skickas utan kostnad för mottagaren.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredag den 5 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av relevant förvaltare senast fredag den 5 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

___________________________

Stockholm i april 2023

Styrelsen, Contemporary Wines Sweden AB (publ)

För mer information och underlag för beslut kontakta info@contemporarywines.se

Förslag till dagordning på årsstämma 10 maj 2023

 • 1                  Val av ordförande vid stämman.
 • 2                  Upprättande och godkännande av röstlängd. 
 • 3                  Godkännande av dagordningen.
 • 4                  Val av en justeringsperson att jämte stämmoordföranden justera protokollet. 
 • 5                  Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 • 6                  Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 • 7                  Beslut angående
  a. Fastställande av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, av koncernresultat- och koncernbalansräkningen.
  b. Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 • 8                  Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
 • 9                  Fastställande av arvoden till styrelse och revisor/revisorer eller registrerat revisionsbolag.
 • 10                Val av styrelse och revisor/revisorer eller registrerat revisionsbolag.
 • 11                Beslut om ändring av bolagsordningen
 • 12                Beslut om godkännande av fondemission
 • 13                Beslut om minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna

Handlingar kommer framläggas enligt 20 kap 8, 13 och 14 §§ aktiebolagslagen.

 • 14                Stämmans avslutande.